၂၂ႏွစ္ျပည့္ ၈ေလးလံုးလူထုအေရးေတာ္ပံုအထိမ္းအမွတ္လႈပ္ရွားမႈ(ကိုရီးယား)ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၂၂ႏွစ္ျပည္ ့ သမိုင္း၀င္ ၈ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ရံပံုေငြရွာေဖြပြဲ၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲအား ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

0 comments:

  © Blogger template 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP